แบบฟอร์มการลงเวลาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (แนบเบิกเบี้ยเลี้ยง)

ดาวน์โหลดฟรีแบบฟอร์ม การลงเวลาในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (แนบเบิกเบี้ยเลี้ยง) และเอกสาร HR อื่นๆ ครบทุกเอกสารที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร HR...

ใบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อขออนุมัติค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ดาวน์โหลดฟรีแบบฟอร์ม รายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อขออนุมัติค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเอกสาร HR อื่นๆ ครบทุกเอกสารที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร HR...