HR ห้ามพลาด “การฝึกอบรมพนักงาน” เทรนนิ่งพนักงานยังไงให้ได้ผลดี ? กลยุทธ์สำคัญช่วยพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

OneDee blog

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจแข่งขันกันสูง องค์กรจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การฝึกอบรมพนักงาน หรือการเทรนนิ่งพนักงาน จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับองค์กรในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

OneDee

ประโยชน์ของการฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงานมีประโยชน์มากมายต่อองค์กรและพนักงาน ดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การฝึกอบรมพนักงานช่วยให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • พัฒนาศักยภาพของพนักงาน การเทรนนิ่งพนักงานช่วยให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางเทคนิค ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม
 • สร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน พนักงานที่มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น

ประเภทของการฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงานสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการฝึกอบรม ดังนี้

 • การฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะ เป็นการฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาทักษะทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เป็นต้น
 • การฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ เป็นการฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาความรู้ทั่วไปหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การฝึกอบรมกฎหมายแรงงาน การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
 • การฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงานเพื่อพัฒนาทัศนคติ เป็นการฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เช่น การฝึกอบรมการบริการลูกค้า การฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม เป็นต้น

การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงาน

การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ดีควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เป้าหมายของการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม
 • กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการฝึกอบรมควรออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงาน
 • เนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม เนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมควรมีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการฝึกอบรม

การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม เป็นการประเมินเพื่อวัดความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานก่อนการฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
 2. การประเมินผลหลังการฝึกอบรม เป็นการประเมินเพื่อวัดความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานหลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม

เคล็ดลับการฝึกอบรมพนักงานให้ได้ผลดี

เพื่อให้การฝึกอบรมพนักงานได้ผลสัมฤทธิ์ องค์กรควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน หลักสูตรการฝึกอบรมควรออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
 • วัดผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมจะช่วยให้องค์กรทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมและนำไปปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมพนักงาน หรือ เทรนนิ่งพนักงานเป็นการลงทุนที่สำคัญขององค์กร องค์กรควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้


หมดยุคระบบ HR แบบแมนนวล เลือกใช้ OneDee วันนี้ ทดลองใช้ฟรี! พร้อมรับประโยชน์มากมายทั้งสำหรับ HR และพนักงาน ด้วยระบบบริหารจัดการทีมงานผ่าน Chatbot ระบบ HR ครบวงจร ด้วยหน้าจอที่ใช้งานง่าย พนักงานสามารถลงเวลาทำงาน ตอกบัตร ขาดลา ด้วยการส่งข้อความผ่าน Chatbot และสามารถพูดคุยกันภายในแอพผ่านหน้าจอ Chat ช่วยให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

OneDee

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

บทความอื่นๆ

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

สวัสดิการที่ไม่ใช่แค่เงินเดือน! 10 เทรนด์ สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่องค์กรต้องรู้

ในยุคที่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคนเก่งทวีความรุนแรงขึ้น สวัสดิการพนักงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
Share This