การจัดการวันหยุดพนักงาน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

การจัดการวันหยุดพนักงาน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

วันหยุดตามกฎหมายแรง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดทั้ง 3 ประเภท ให้แก่พนักงาน ยกเว้น ลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์...