คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี อัปเดต 2565 เรียนฟรี ได้เกียรติบัตร อัปสกิล

ก.ย. 5, 2022 | OneDee blog

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี – การทำงานต่างๆ ต้องมีการอัปเดตความรู้อย่างสม่ำเสมอ และจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และมีความรู้เพียงพอในการป้องกันและแก้ไขหา โดยเฉพาะงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เป็นเหมือนกองหลังขององค์กรที่มีความสำคัญอย่างมากกับทุกระบบของการทำงาน ทั้งการสรรหา การทำเงินเดือน การโน้มน้าวใจพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะในการทำงานอย่างมาก 

วันนี้ OneDee.ai จึงมีคอร์สเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ออนไลน์ มาแนะนำทั้งสำหรับ HR หน้าใหม่ในวงการ และ HR มือฉมังผู้คร่ำหวอดในวงการ เอาไว้เพิ่มทักษะการทำงาน เป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับงาน HR และคอร์สเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา ที่สำคัญเรียนฟรี และยังได้รีบเกียติบัตรอีกด้วย 

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี 

คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี 

คอร์ส: การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

คอร์สเรียนจาก: OCSC Learning Space

เนื้อหาการเรียน 

 1. เหตุผลความจำเป็นในการทำ HR Transformation
 2. ความหมายของ HR Transformation
 3. ตัวแบบในการทำ HR Transformation (A Model for Transforming HR)
 4. กรณีศึกษาการทำ HR Transformation ขององค์กร

ใบประกาศ: ได้ 

คอร์ส: ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล

คอร์สเรียนจาก: OCSC Learning Space

เนื้อหาการเรียน: 

 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. การจัดหาทรัพยากรบุคคล
 5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 6. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 7. การบริหารค่าตอบแทน
 8. การธำรงรักษาและการบริหารการออกจากงาน
 9. แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคล

ใบประกาศ: ได้ 

คอร์ส: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุค Post New Normal

คอร์สเรียนจาก: OCSC Learning Space

เนื้อหาการเรียน 

 1. บทนำการพัฒนาบุคลากรยุค Post New Normal
 2. Learning and Development
 3. Performance Management
 4. Career Development
 5. Organization Development

ใบประกาศ: ได้ 

คอร์ส: Recruitment Skills (short Course) 

คอร์สเรียนจาก: Oxford home study

เนื้อหาการเรียน 

 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
 2. อุตสาหกรรมการจัดหางานของอังกฤษ
 3. โครงสร้างของอุตสาหกรรม
 4. การรับสมัครระดับผู้บริหาร
 5. ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง
 6. ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และบุคลากรมืออาชีพ
 7. โซลูชั่นการจัดหาพนักงานถาวร 

ใบประกาศ: ได้

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่: https://bit.ly/3dOWrwh

คอร์ส: HR Management (short Course

คอร์สเรียนจาก: Oxford home study

เนื้อหาการเรียน 

 1. Introduction to HR Management   
 2. Recruitment and Selection     
 3. Staff Training and Development

ใบประกาศ: ได้ 

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่: https://bit.ly/3wpVktf

คอร์ส: International Human Resources Management: An Introduction

คอร์สเรียนจาก: Coventry University 

เนื้อหาการเรียน 

 1. การแนะนำทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. บทบาทของ HR ในการจัดตั้งธุรกิจ
 3. แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทข้ามชาติ
 4. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของธุรกิจระหว่างประเทศ

ใบประกาศ: ได้ (เฉพาะแบบจ่ายเงิน)

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่: https://bit.ly/3QImC6n

คอร์ส: Human Resources

คอร์สเรียนจาก: LinkedIn Learning

เนื้อหาการเรียน: การเรียนรู้งานด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น HR มืออาชีพ หรือผู้ที่ต้องการเป็น HR จะได้ได้รับทักษะที่จำเป็นในการจัดการความสามารถ การสรรหา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การจ้างงาน พนักงานสัมพันธ์ กลยุทธ์ HR และอื่นๆ 

ทดลองเรียนฟรี 1 เดือน 

ใบประกาศ: ได้ (เฉพาะแบบจ่ายเงิน)

คอร์ส: Preparing to Manage Human Resources

คอร์สเรียนจาก: University of Minnesota

เนื้อหาการเรียน 

 1. แนวทางทางเลือกในการจัดการทรัพยากรบุคคล
 2. ปัจจัยที่ทำให้พนักงานทำงาน
 3. เเรงจูงใจที่ทำให้พนักงานกลับมาทำงานอีกครั้ง 
 4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล: เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่ซับซ้อน

ใบประกาศ: ได้

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่: https://bit.ly/3pFAGl2

คอร์ส: Managing Employee Performance

คอร์สเรียนจาก:  University of Minnesota

เนื้อหาการเรียน 

 1. การเริ่มต้น – การพัฒนาระบบการจัดการประสิทธิภาพ
 2. การนำระบบการจัดการประสิทธิภาพไปใช้
 3. เครื่องมือสำหรับการจัดการและวัดผลที่มีประสิทธิภาพ
 4. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก

ใบประกาศ: ได้ 


คอร์สเรียน จิตวิทยา สำหรับ HR ออนไลน์ 

คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ฟรี 

คอร์ส: Introduction to Psychology

คอร์สเรียนจาก: University of Toronto

เนื้อหาการเรียน 

 1. ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศสู่หลักสูตร
 2. ประวัติศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 3. เรื่องของจิตใจ
 4. ความรู้สึก การรับรู้ ความสนใจ และการตระหนักรู้

ใบประกาศ: ได้ 

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่: https://bit.ly/3pDMN24 

คอร์ส: จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน | Cross-cultural psychology at work

คอร์สเรียนจาก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เนื้อหาการเรียน: ความหมาย ความสำคัญ และอิทธิผลของวัฒนธรรมของชาติต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลในที่ทำงาน ความเชื่อในชาติพันธ์นิยม ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล การสื่อสารและความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์กร ผู้นำและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ใบประกาศ: ได้ 

คอร์ส: จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth

คอร์สเรียนจาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เนื้อหาการเรียน: เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายในที่ทำงาน การยศาสตร์ (Ergonomics) และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต และการจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงาน

ใบประกาศ: ได้ 

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่:  https://bit.ly/3CmovkV 

คอร์ส: การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

คอร์สเรียนจาก: OCSC Learning Space

เนื้อหาการเรียน 

 1. การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
 2. การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 3. การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 4. การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่าง ๆ และการรักษาไว้

ใบประกาศ: ได้ 

คอร์ส: ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว

คอร์สเรียนจาก: OCSC Learning Space

เนื้อหาการเรียน 

 1. เรื่องสร้างมุมมองเข้าตนเองและผู้อื่น
 2. การเข้าใจสาเหตุแห่งปัญหาของนุษย์
 3. การเข้าใจ ความต้องการตามธรรมชาติของนุษย์
 4. การพัฒนาบุคลิกภาพ
 5. ศิลปการพูด การพูดที่มีประสิทธิภาพ
 6. หลักการโน้มน้าวใจ
 7. การปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคคล
 8. สรุปเสนอแนะเทคนิคในการโน้มน้าวด้วยการพูด

ใบประกาศ: ได้ 


การทำงานต่างๆ ต้องเพิ่มทักษะการทำงาน และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด หวังว่า คอร์สเรียน HR ออนไลน์ฟรี ที่เรานำมาแนะนำวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ 

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

 

บทความอื่นๆ

ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

ลงเวลางานนอกสถานที่ง่ายๆ สำหรับ ไซต์งานก่อสร้าง 2023

การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมา ไซต์งานก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกออฟฟิศเพื่อไปคุมงานหรือทำงานตามไซต์งานต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม
บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ของออฟฟิศยุคใหม่ มีวิธีไหนบ้าง ดีกว่าตอกบัตรยังไง

ทุกวันนี้หลายๆ ออฟฟิศ กลายเป็น New Normal Smart Office ออฟฟิศยุคใหม่ ที่มีเวลาการทำงานที่เปลี่ยนไป เช่น สามารถ Work from home, Work...

อ่านเพิ่มเติม
PDPA กับงาน HR และข้อปฏิบัติที่ต้องรู้ รวมมาให้แล้วที่นี่!

PDPA กับงาน HR และข้อปฏิบัติที่ต้องรู้ รวมมาให้แล้วที่นี่!

เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นสำหรับองค์กรภาคธุรกิจนั้นต้องได้ยินหรือคุ้นหูกันมาบ้างไม่มากก็น้อยกับคำว่า “กฎหมาย PDPA”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This