จับตา HR Trend 2024 องค์กรที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด

OneDee blog

โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้บริบทของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การแข่งขันที่รุนแรง และความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จำเป็นต้องปรับตัวและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จะมี HR Trend อะไรที่น่าจับตามองบ้าง OneDee ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านในบทความนี้แล้ว กับ 

6 HR Trend 2024 ที่ HR ต้องรู้! เพื่อช่วยองค์กรปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1. การยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง (Employee-Centric)

เทรนด์นี้ยังคงมีความสำคัญในปี 2024 องค์กรต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของพนักงาน ทั้งเรื่องความพึงพอใจ ความยืดหยุ่น และการพัฒนาทักษะ เพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร

2. การทำงานที่ยืดหยุ่น (Hybrid Working)

การทำงานแบบไฮบริดยังคงเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยม องค์กรต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานแบบไฮบริด เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

จากผลสำรวจของ Deloitte พบว่า 63% ของพนักงานทั่วโลกต้องการทำงานแบบไฮบริด

หน้าที่ของ HR คือต้องเตรียมพร้อมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการทำงานรูปแบบใหม่ หาจุดกลางจากการทำงานที่ไหนก็ได้ในบางวัน และการเข้ามาร่วมประชุม หรือพบเจอกันบ้างที่ออฟฟิศ หาเครื่องมือที่รองรับ การลงเวลาเข้าออกงาน ลางานออนไลน์ แอปคุยงาน ฯลฯ เข้ามาช่วย เพราะ จากนี้ไปการบริหารพนักงานผ่านออนไลน์จะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อย่างมากต่อการทำงานของ HR

3. ความยั่งยืน (Sustainability)

ความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญสำหรับองค์กรและพนักงานในปัจจุบัน องค์กรต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยจากผลสำรวจของ PwC พบว่า 70% ของพนักงานทั่วโลกเชื่อว่าองค์กรควรให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

4. ความหลากหลายและความเท่าเทียม (Diversity and Inclusion)

ความหลากหลายและความเท่าเทียมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเติบโตได้อย่างเท่าเทียม

ผลสำรวจของ McKinsey พบว่า องค์กรที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียมสูง มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากกว่าองค์กรที่ไม่มี

OneDee

5. เทคโนโลยี (Technology)

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ องค์กรต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์ของพนักงาน

ผลสำรวจของ Gartner พบว่า 73% ขององค์กรทั่วโลกมีแผนที่จะลงทุนในเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2024

6. การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงาน (Mental Health)

สุขภาพจิตของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ โดยจากผลสำรวจของ WHO พบว่า 1 ใน 4 คนทั่วโลกมีภาวะสุขภาพจิตที่รบกวนการทำงาน

ต้องยอมรับว่าความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลง แผนก HR จำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อดูแลสุขภาพจิตแก่พนักงาน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านั้นจะถูกบอกเล่าไปยังผู้สมัครตั้งแต่ขั้นตอนในการสัมภาษณ์งาน และอาจจะกลายเป็นหนึ่งในจุดขายสำคัญที่จะดึงดูดผู้สมัครได้อีกด้วย

ตัวอย่างการให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต เช่น :

 • มีเวลาให้กับพนักงาน, แสดงความเห็นอกเห็นใจ : พนักงานมีโอกาสที่จะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เช่น รู้สึกเครียดกับการทำงาน หรือเป็นกังวลกับบทบาทภายในบริษัท แผนก HR ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ สามารถที่จะให้เวลากับพนักงานเพื่อช่วยเหลือในการจัดการกับความเครียด และให้คำตอบกับคำถามต่าง ๆ ที่พนักงานมีได้
 • เพิ่มสวัสดิการในการดูแลสุขภาพจิตให้แก่พนักงาน : จัดหานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือการจัด Group Counseling ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง community ของเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน

ทักษะ HR ที่จำเป็นในอนาคต

นอกจาก HR Trend 2024 ที่สำคัญแล้ว ทักษะ HR ที่จำเป็นในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ HR ควรให้ความสำคัญเช่นกัน ทักษะ HR ที่สำคัญในอนาคต ได้แก่

 • ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology skills) HR ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics skills) HR ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ
 • ทักษะด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ (Communication and relationship-building skills) HR ต้องสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะด้านความเป็นผู้นำ (Leadership skills) HR ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฝ่าย HR จำเป็นต้องปรับตัวและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นศูนย์กลาง การทำงานแบบไฮบริด การใช้เทคโนโลยี ความยั่งยืน และความแตกต่างและความเท่าเทียม นอกจากนี้ HR ยังต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

แอปบริหารจัดการพนักงานจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก

จาก 6 HR Trend 2024 ในข้างต้น ถือเป็นการก้าวเข้าสู่บทใหม่ของ HR หลายๆ บริษัทจากที่แอป HR ไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนัก แต่ในปี 2024 นี้จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ HR ต้องใช้เนื่องการเทรนด์ที่เปลี่ยนไปของรูปแบบการทำงาน แอปบริหารจัดการพนักงานนั้นสามารถทำให้ HR พึงพอใจได้อย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างทวีคูณแก่แผนก HR ขององค์กรต่าง ๆ ยกตัวอย่างจากแอป OneDee

 • ขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การเข้าถึงของพนักงานทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • หัวหน้าพูดคุยกับทีมงานได้สะดวก เข้าถึงพนักงานได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กร ช่วยเทรนพนักงาน เพิ่ม Employee Engangement ภายในองค์กร พนักงานสามารถเข้าใจเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน
 • AI Chatbot ช่วยตอบคำถามพนักงานแทน HR เช่น สวัสดิการ, โควต้าวันลา, โอที, สิทธิประโยชน์ต่างๆ ช่วยลดเวลาในการทำงาน ไม่ต้องให้ HR มาคอยตอบปัญหาที่ซ้ำซ้อน
 • ความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย ครอบคลุมได้ทุกฟังกชัน ทั้งการลงเวลาผ่านมือถือ ขอลางานออนไลน์ จัดตารางกะทำงาน รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือน ทำให้ HR สามารถบริหารพนักงานได้สะดวกยิ่งขึ้นในแอปเดียว
 • สามารถจัดการงานและขั้นตอนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ลดต้นทุนและการจัดการจากมนุษย์ เช่น การประกาศข่าวสาร (Anouncement) ให้พนักงานทราบผ่านแอป หรือการรายงานการเข้างานของพนักงานแบบ real-time เป็นต้น

สำหรับบริษัทที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันบริหารพนักงานที่ครบ จบ ในที่เดียว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทดลองใช้ได้ทุกฟังก์ชั่นได้ที่ https://www.onedee.ai/th/ 

บทความอื่นๆ

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

อัปเดต ค่าลดหย่อนภาษี 2566 มนุษย์เงินเดือนเช็คให้ดีก่อนยื่น!

ใกล้สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงมีคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า ใกล้จะต้องจ่ายภาษีแล้ว “สามารถลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?”...

อ่านเพิ่มเติม
Share This